Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Safira Ambalaj Sanayii ve Ticari A.Ş. (“Safira”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.safira.com.tr internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında, Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Kişisel Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Hangi kişisel verileri ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Safira’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

  1. Kişisel verileriniz ne şekilde işlenebilir?

6698 sayılı KVKK uyarınca, Site ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafet; dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Safira herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez. Bu gibi verileri paylaşmanızı istemeyiz. Safira ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmayınız.

  1. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Paylaştığınız kişisel veriler,

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için;

Kullanıcılarımıza geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

  1. Kişisel verileriniz nasıl toplanır?

Kişisel verileriniz,

Sitedeki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Site ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (CV), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

  1. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar hangileridir?

Kişisel Verileriniz;

Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımıza,

Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

Safira ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına,

Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibi’nin hakları nelerdir?

6698 sayılı KVKK 11. Maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, safira.com.tr’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

  1. Web sayfamızda kişisel verilerinizi paylaşarak;

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Koruması Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları,

Paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını,

Kullanıcıların yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu,

Yasal haklarınızı kullanmadan önce safira.com.tr’ye başvuruda bulunacağınızı,

KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Safira’nın, işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri veya kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı düzenli olarak takip etmenizi öneririz.

Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezler kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez Politikası sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.